Egzaminy w warunkach klasyfikacji zdalnej

ZAŁĄCZNIK do WSO

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności (niezgodność wystawienia ocen z przepisami prawa) oraz warunki i sposób uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych i/lub zachowania (egzamin sprawdzający) w trybie nauki zdalnej.

Wyżej wymienione egzaminy przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas   obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty).

Szczegółowe zasady przeprowadzania tych egzaminów w czasie trwania epidemii określają następujące zasady:

 1. Egzamin sprawdzający i sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się na   wniosek rodzica. Wniosek ten powinien być przesłany drogą mailową na adres szkoły: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl W przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej dostarczony do skrzynki pocztowej w holu szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w korespondencji mailowej uzgadnia datę i godzinę w/w egzaminów.
 3. Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z dyrektorem zestaw zadań egzaminacyjnych.
 4. Egzaminy przeprowadzane są jednym z następujących sposobów:
 5. nauczyciel przesyła zestaw zadań egzaminacyjnych  drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi. Uczeń odsyła wykonane zadania w dniu ich otrzymania. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia;
 6. egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia z wykorzystaniem platformy MOODLE/NUADU;
 7. online – z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem.

 • W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w tym załączniku.
 • W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 • Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do protokołu z egzaminu.
 • W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 • Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie zdalnej  sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.